U 2073 CHEMODUR P - Základná polyuretánová farba 5 L

115,03 € Uvedená cena je platná k 30.05.2023
Do obchodu

Základná polyuretánová farba, ktorá slúži ako impregnačný náter pre sanáciu kovových konštrukcií a stavieb. Preniká do zostatkovej hrdze chemicky vyväzuje vlhkosť, vyplňuje póry podkladu, spevňuje staré nátery a zvyšuje väzbu medzi podkladom a ďalším náterom.Môže nahrádzať reaktívne typy základných farieb.Používa sa na ukončenie predúpravy ručne odhrdzaveného oceľového povrchu, na povrchy so zvyškami priľnavej hrdze a starých náterov a tiež ako prvý náter na pozinkovaný a hliníkový podklad.
Výdatnosť:
- 25-43 m2/L
Riedenie:
- U 6052
Príprava podkladu
V prípade ak sa na podkladu nachádza súdržný predchádzajúci náter je potrebné, aby bol suchý, čistý a odmastený.Pozinkovaný podklad očistite od produktov korózie tzv. bielej hrdze.Povrch bez predchádzajúceho náteru ručne upravte na čistotu St2 - St3.
Aplikácia
Farbu pred použitím premiešajte.Pre dosiahnutie plnej funkčnosti odporúčame aplikáciu štetcom v jednej vrstve.Na aplikovaný náter najneskôr do 48 hodín aplikujte jednozložkový alebo dvojzložkový náter.
Čistenie náradia
Pracovné náradie po skončení prác očistite riedidlom U 6051 alebo U 6052.
Identifikácia nebezpečnosti
Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2Kožná senzibilizácia, kategória nebezpečnosti 1Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2Akútna toxicita (inhalačná), kategória nebezpečnosti 4Respiračná senzibilizácia, kategória nebezpečnosti 1Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3Karcinogenita, kategória nebezpečnosti 2Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2Nebezpečný pre životné prostredie, kategória chronickej nebezpečnosti 2 
Prvky označovania
Výstražné piktogramy

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia
H 226 Horľavá kvapalina a pary.H 317 Môže vyvolať alergickú kožnú rePrvky označovaniaVýstražné piktogramy:Výstražné slovo:akciu.H 315 Dráždi kožu.H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H 332 Škodlivý pri vdýchnutí.H 334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H 351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH 204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P 261 Zabráňte vdychovaniu hmly/pár/aerosólov.P 270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P 304 +P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.P 308 +P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P 405 Uchovávajte uzamknuté.P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.
Obsahuje: aromatický polyizokyanát, difenylmetándiizokyanát, 2-metoxy-1-metyletyl acetát, butyl acetát, uhľovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické aromáty (2-25%), zinok, prášok, 4,4´-metyléndi(fenylizokyanát); difenylmetán-4,4´-diizokyanát, difenylmetán-2,4´- diizokyanát, 2,2´-metyléndi(fenylizokyanát), difenylmetán-2,2 ´-diizokyanát
Iná nebezpečnosť
Nie je známa.

Najhľadanejšie