DREVOLUX FORTE PLUS - Ochranné napúšťadlo

DREVOLUX FORTE PLUS - Ochranné napúšťadlo na drevo (koncentrát) 0608 - hnedý 5 l

Biocídne napúšťadlo na ochranu dreva v exteriéri. Účinne chráni pred drevokaznými hubami a drevokazným hmyzom. Vhodné je na použitie do exteriéru na rôzne stavebno-stolárske výrobky, ktoré nie sú v priamom kontakte so zemou alebo vodnou hladinou. Použitie je možné na balkónové zábradlia, okenice, vonkajšie dvere, obklady fasád, vnútorné a vonkajšie časti okien, drevené prístrešky a pod. Biocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. Výdatnosť:  - cca 0,2 L/m2 Riedenie:  - vodou  Príprava podkladu  drevo musí byť pred aplikáciou čisté, suché, obrúsené a zbavené prachu. Vhodná teplota pri aplikácií je 10-30°C. Ošetrené drevo musí byť natreté vhodným vrchným náterom hneď po zaschnutí biocídneho napúšťadla.  Aplikácia  Pred použitím napúšťadlo dôkladne premiešajte.  Aplikácia máčaním: Napúšťadlo sa upravuje riedením v pomere 1 diel napúšťadla : 3 dielom vody.  Aplikácia štetcom: Pre náter použite syntetický štetec a napúšťadlo aplikujte v smere vlákien dreva. Naneste 2-3 vrstvy v závislosti typu dreva v nariedenom stave 1 diel napúšťadla : 3 dielom vody.  Príklad aplikácie  Pripravené drevo natrite 1-2 krát štetcom v pomere 1:3 vodou. Nechajte zaschnúť 4-6 hodín a následne prebrúste brúsnym papierom č. 180-240. Po zaschnutí a prebrúsení použite vhodný vrchný náter napr. Drevolux Aqua Decor.  Čistenie náradia  Po skončení prác očistite náradie teplou vodou ešte pred zaschnutím napúšťadla.  Identifikácia nebezpečnosti2.1. Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Kožná senzibilizácia, kategória nebezpečnosti 1Nebezpečný pre vodné prostredie, kategória akútnej nebezpečnosti: Akútna 12.2. Prvky označovaniaOznačovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražný piktogramVýstražné slovoPOZORVýstražné upozorneniaH 317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H 400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.EUH 208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón a zmes 5-chloro-2-metyl-3(2H)-izotiazolóna 2-metyl-3(2H)-izotiazolón. Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P 302 + P 352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.Obsahuje: 3-jodo-2-propynyl butylkarbamát, zirkón karboxylát, permetrin, tebukonazol, 1,2-propanediol, polymér s kys. boritou2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa

Do obchodu

Najhľadanejšie