COLOR COMPANY ALPOIL SILK - Hydrofobizačný prostriedok na drevo bezfarebný 5 l

75,78 € Uvedená cena je platná k 02.06.2023
Do obchodu

Vodou riediteľná hydrofobizačná impregnácia dreva pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Používa sa na ošetrenie nových aj starších drevených výrobkov ako vysokoúčinná ochrana proti vode. Vytvára dlhotrvajúci viditeľný ,,beading efekt" - odperlovací, vodoodpudivý efekt (voda vytvára guľaté perličky, ktoré sa vplyvom povrchového napätia neudržia na povrchu dreva a skĺznu.Preniká hlboko do pórov dreva, kde sa pevne naviaže na vlákna a preto je nevymývateľná a drevo chráni dlhšiu dobu. Zachováva prirodzený vzhľad dreva, dokonale ochráni aj praskliny na staršom, vysušenom dreve a povrch zachováva paropriepustný.
Výdatnosť: 
- 9-12 m2/L
Riedenie:
- pripravený na použitie
Príprava podkladu
Povrch musí byť čistý, suchý, neošetrený, zbavený prachu, mastnoty a nečistôt.Vysoká vlhkosť dreva obmedzuje hĺbku penetrácie do dreva a tým aj účinnosť prostriedku - odporúčaná maximálne vlhkosť dreva je do 15%.Na zvýšenie biologickej ochrany voči plesniam a drevokaznému hmyzu odporúčame použiť najskôr vodou riediteľný biocídny prípravok Krovsan.
Aplikácia
Impregnácia je pripravená na použitie a neriedi sa.Pred aplikáciou premiešajte a následne aplikujte štetcom, valčekom, striekaním alebo máčaním priamo na drevo.Náter vykonávajte len v jednej vrstve a rovnomerne.Máčanie vykonávajte 1-5 minút (podľa tvrdosti a savosti dreva).Ošetrený povrch chráňte pred dažďom aspoň 24 hodín.
Hydrofobizačný efekt sa prejaví dostatočne až po niekoľkých dňoch.Životnosť náteru je minimálne 15 rokov, je bezúdržbový a nepotrebuje dodatočné ošetrovanie.
Identifikácia nebezpečnosti
Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008. 
Prvky označovania
- Žiadne
Výstražné upozornenia
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.H412 škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami .
Ďalšie informácie dôležité z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia človeka
Výrobok nesmie byť - bez zvláštneho súhlasu výrobcu/dovozcu - používaný na iný účel ako je uvedené.
Iná nebezpečnosť
VOC SR: VR kat A/h): 30 g/L. Obsahuje 1 g/L VOC.Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritéria pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

Najhľadanejšie